تقدیر از پیشکسوتان دوومیدانی کشور

Home / تقدیر از پیشکسوتان دوومیدانی کشور

تقدیر از پیشکسوتان دوومیدانی کشور
در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون دو‌و‌میدانی از پیشکسوتان این رشته تقدیر به‌عمل آمد.

تقدیر از پیشکسوتان دوومیدانی کشور

در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون دو‌و‌میدانی از پیشکسوتان این رشته تقدیر به‌عمل آمد.
تقدیر از پیشکسوتان دوومیدانی کشور