تفکر انفعال‌گرا منابع غذایی خلیج فارس را به صیادان چینی می‌دهد

Home / تفکر انفعال‌گرا منابع غذایی خلیج فارس را به صیادان چینی می‌دهد

تفکر انفعال‌گرا منابع غذایی خلیج فارس را به صیادان چینی می‌دهد
دبیر کمیته بین‌الملل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: تفکر غیر قابل دفاع انفعال‌گرایی است که نان جوان صیاد ایرانی را آجر می‌کند.

تفکر انفعال‌گرا منابع غذایی خلیج فارس را به صیادان چینی می‌دهد

دبیر کمیته بین‌الملل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: تفکر غیر قابل دفاع انفعال‌گرایی است که نان جوان صیاد ایرانی را آجر می‌کند.
تفکر انفعال‌گرا منابع غذایی خلیج فارس را به صیادان چینی می‌دهد