تعیین قیمت نفت بین 60 تا 70 دلار در بودجه معقول است

Home / تعیین قیمت نفت بین 60 تا 70 دلار در بودجه معقول است

تعیین قیمت نفت بین 60 تا 70 دلار در بودجه معقول است
عضو انجمن اقتصاد انرژی ايران گفت: در نظر گرفتن قیمت نفت در بودجه سال آینده بین کانال 60 تا 70 دلار بسیار معقول به نظر می‌رسد.

تعیین قیمت نفت بین 60 تا 70 دلار در بودجه معقول است

عضو انجمن اقتصاد انرژی ايران گفت: در نظر گرفتن قیمت نفت در بودجه سال آینده بین کانال 60 تا 70 دلار بسیار معقول به نظر می‌رسد.
تعیین قیمت نفت بین 60 تا 70 دلار در بودجه معقول است