تعهد ایران و ترکیه به همکاری مشترک برای تقویت ثبات در منطقه

Home / تعهد ایران و ترکیه به همکاری مشترک برای تقویت ثبات در منطقه

تعهد ایران و ترکیه به همکاری مشترک برای تقویت ثبات در منطقه
وزیر امور خارجه اعلام کرد: دو کشور ایران و ترکیه متعهد به همکاری مشترک برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه هستند.

تعهد ایران و ترکیه به همکاری مشترک برای تقویت ثبات در منطقه

وزیر امور خارجه اعلام کرد: دو کشور ایران و ترکیه متعهد به همکاری مشترک برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه هستند.
تعهد ایران و ترکیه به همکاری مشترک برای تقویت ثبات در منطقه