تعلیق پروازهای فرانس ایرویز به عربستان

Home / تعلیق پروازهای فرانس ایرویز به عربستان

تعلیق پروازهای فرانس ایرویز به عربستان
شرکت هواپیمایی فرانس ایرویز اعلام کرد که پروازهای خود به عربستان سعودی را به حالت تعلیق درخواهد آورد.

تعلیق پروازهای فرانس ایرویز به عربستان

شرکت هواپیمایی فرانس ایرویز اعلام کرد که پروازهای خود به عربستان سعودی را به حالت تعلیق درخواهد آورد.
تعلیق پروازهای فرانس ایرویز به عربستان