تعطیلی دولت به بروز مشکلات اساسی اقتصادی در آمریکا انجامیده است

Home / تعطیلی دولت به بروز مشکلات اساسی اقتصادی در آمریکا انجامیده است

تعطیلی دولت به بروز مشکلات اساسی اقتصادی در آمریکا انجامیده است
ستون‌نویس روزنامه آمریکایی تصریح کرد که پافشاری ترامپ بر تعطیلی دولت مرکزی نتیجه‌ای جز سست شدن پایه‌های اقتصادی کشور در بر نداشته است.

تعطیلی دولت به بروز مشکلات اساسی اقتصادی در آمریکا انجامیده است

ستون‌نویس روزنامه آمریکایی تصریح کرد که پافشاری ترامپ بر تعطیلی دولت مرکزی نتیجه‌ای جز سست شدن پایه‌های اقتصادی کشور در بر نداشته است.
تعطیلی دولت به بروز مشکلات اساسی اقتصادی در آمریکا انجامیده است