تعامل خانه و مدرسه شاهراه موفقیت دانش‌آموزان است

Home / تعامل خانه و مدرسه شاهراه موفقیت دانش‌آموزان است

تعامل خانه و مدرسه شاهراه موفقیت دانش‌آموزان است
وزیر آموزش‌وپرورش گفت: همراهی و تعامل خانه و مدرسه شاهراه موفقیت در دانش‌آموزان است و نتیجه این عدم همراهی در دادگاه‌ها و در زندان‌ها مشاهده خواهد شد.

تعامل خانه و مدرسه شاهراه موفقیت دانش‌آموزان است

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: همراهی و تعامل خانه و مدرسه شاهراه موفقیت در دانش‌آموزان است و نتیجه این عدم همراهی در دادگاه‌ها و در زندان‌ها مشاهده خواهد شد.
تعامل خانه و مدرسه شاهراه موفقیت دانش‌آموزان است