تعامل با وزارت صمت برای اختصاص مواداولیه به مصرف‌کنندگان واقعی

Home / تعامل با وزارت صمت برای اختصاص مواداولیه به مصرف‌کنندگان واقعی

تعامل با وزارت صمت برای اختصاص مواداولیه به مصرف‌کنندگان واقعی
رئیس سازمان بورس گفت: با توجه به تعاملات مستمر با وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتظار داریم تا تنها مصرف‌کنندگان اصلی مجوز خرید مواد از بورس کالا را بگیرند.

تعامل با وزارت صمت برای اختصاص مواداولیه به مصرف‌کنندگان واقعی

رئیس سازمان بورس گفت: با توجه به تعاملات مستمر با وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتظار داریم تا تنها مصرف‌کنندگان اصلی مجوز خرید مواد از بورس کالا را بگیرند.
تعامل با وزارت صمت برای اختصاص مواداولیه به مصرف‌کنندگان واقعی