تصمیم‌گیری شورای شهر تهران در خصوص اخذ عوارض طرح زوج و فرد

Home / تصمیم‌گیری شورای شهر تهران در خصوص اخذ عوارض طرح زوج و فرد

تصمیم‌گیری شورای شهر تهران در خصوص اخذ عوارض طرح زوج و فرد
رئیس شورای اسلامی شهر تهران از تصمیم‌گیری در خصوص اخذ عوارض طرح زوج و فرد خبر داد.

تصمیم‌گیری شورای شهر تهران در خصوص اخذ عوارض طرح زوج و فرد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران از تصمیم‌گیری در خصوص اخذ عوارض طرح زوج و فرد خبر داد.
تصمیم‌گیری شورای شهر تهران در خصوص اخذ عوارض طرح زوج و فرد