تصمیمی به برای افزایش دستمزد کارگران نداریم

Home / تصمیمی به برای افزایش دستمزد کارگران نداریم

تصمیمی به برای افزایش دستمزد کارگران نداریم
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عدم تصمیم برای تغییر دستمزد کارگران خبر داد و گفت: بسته‌های حمایتی اولویت نخست برای کمک به اقشار کشور است.

تصمیمی به برای افزایش دستمزد کارگران نداریم

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عدم تصمیم برای تغییر دستمزد کارگران خبر داد و گفت: بسته‌های حمایتی اولویت نخست برای کمک به اقشار کشور است.
تصمیمی به برای افزایش دستمزد کارگران نداریم