تصاویر ماهواره‌ای به کمک رفع آلودگی هوا می‌آیند

Home / تصاویر ماهواره‌ای به کمک رفع آلودگی هوا می‌آیند

تصاویر ماهواره‌ای به کمک رفع آلودگی هوا می‌آیند
پروژه ایر پورتال با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و حسگرهای نصب‌شده در مناطق مختلف شهری میزان آلودگی هوا را به کاربران گزارش می‌دهد.

تصاویر ماهواره‌ای به کمک رفع آلودگی هوا می‌آیند

پروژه ایر پورتال با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و حسگرهای نصب‌شده در مناطق مختلف شهری میزان آلودگی هوا را به کاربران گزارش می‌دهد.
تصاویر ماهواره‌ای به کمک رفع آلودگی هوا می‌آیند