تصاحب 2 برنز توسط همایون تیموری در دسته 109+ کیلوگرم

Home / تصاحب 2 برنز توسط همایون تیموری در دسته 109+ کیلوگرم

تصاحب 2 برنز توسط همایون تیموری در دسته 109+ کیلوگرم
وزنه‌بردار دسته 109+ کیلوگرم کشورمان با مجموع 414 کیلوگرم به دو مدال برنز یک‌ضرب و مجموع دست یافت.

تصاحب 2 برنز توسط همایون تیموری در دسته 109+ کیلوگرم

وزنه‌بردار دسته 109+ کیلوگرم کشورمان با مجموع 414 کیلوگرم به دو مدال برنز یک‌ضرب و مجموع دست یافت.
تصاحب 2 برنز توسط همایون تیموری در دسته 109+ کیلوگرم