تشکیل کمیسیون ماده 10 احزاب با حضور معاون جدید سیاسی وزارت کشور

Home / تشکیل کمیسیون ماده 10 احزاب با حضور معاون جدید سیاسی وزارت کشور

تشکیل کمیسیون ماده 10 احزاب با حضور معاون جدید سیاسی وزارت کشور
دبیر اجرایی خانه احزاب ایران گفت: با انتصاب معاونت سیاسی وزارت کشور، کمیسیون ماده 10 احزاب هفته آینده تشکیل خواهد شد و خود معاون سیاسی هم در این جلسه حضور دارد.

تشکیل کمیسیون ماده 10 احزاب با حضور معاون جدید سیاسی وزارت کشور

دبیر اجرایی خانه احزاب ایران گفت: با انتصاب معاونت سیاسی وزارت کشور، کمیسیون ماده 10 احزاب هفته آینده تشکیل خواهد شد و خود معاون سیاسی هم در این جلسه حضور دارد.
تشکیل کمیسیون ماده 10 احزاب با حضور معاون جدید سیاسی وزارت کشور