تشکیل دپارتمان برنامه پایش در مرکز آموزش‌های تخصصی واحد تهران غرب

Home / تشکیل دپارتمان برنامه پایش در مرکز آموزش‌های تخصصی واحد تهران غرب

تشکیل دپارتمان برنامه پایش در مرکز آموزش‌های تخصصی واحد تهران غرب
سرپرست مرکز آموزش‌های تخصصی واحد تهران غرب با بیان لزوم تشکیل دپارتمان پایش، دوره‌های این دپارتمان را برای استادان امری ضروری دانست.

تشکیل دپارتمان برنامه پایش در مرکز آموزش‌های تخصصی واحد تهران غرب

سرپرست مرکز آموزش‌های تخصصی واحد تهران غرب با بیان لزوم تشکیل دپارتمان پایش، دوره‌های این دپارتمان را برای استادان امری ضروری دانست.
تشکیل دپارتمان برنامه پایش در مرکز آموزش‌های تخصصی واحد تهران غرب