تشکیل اولین گارد ساحلی کشور در هرمزگان

Home / تشکیل اولین گارد ساحلی کشور در هرمزگان

تشکیل اولین گارد ساحلی کشور در هرمزگان
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نهادهای مرتبط با دریا یک گارد مجزا دارند و برای اولین بار یک گارد ساحلی تجمیع شده از همه نهادها در هرمزگان تشکیل می‌شود.

تشکیل اولین گارد ساحلی کشور در هرمزگان

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نهادهای مرتبط با دریا یک گارد مجزا دارند و برای اولین بار یک گارد ساحلی تجمیع شده از همه نهادها در هرمزگان تشکیل می‌شود.
تشکیل اولین گارد ساحلی کشور در هرمزگان