تشكل‌های دانشجویی نشاط سیاسی را به دانشگاه‌ها بازگردانند

Home / تشكل‌های دانشجویی نشاط سیاسی را به دانشگاه‌ها بازگردانند

تشكل‌های دانشجویی نشاط سیاسی را به دانشگاه‌ها بازگردانند
مدیركل تشكل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاداسلامی گفت: تشكل‌های دانشجویی باید با ارائه برنامه‌های خلاقانه و تقویت دانش خود نشاط سیاسی را به دانشگاه‌ها بازگردانند.

تشكل‌های دانشجویی نشاط سیاسی را به دانشگاه‌ها بازگردانند

مدیركل تشكل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاداسلامی گفت: تشكل‌های دانشجویی باید با ارائه برنامه‌های خلاقانه و تقویت دانش خود نشاط سیاسی را به دانشگاه‌ها بازگردانند.
تشكل‌های دانشجویی نشاط سیاسی را به دانشگاه‌ها بازگردانند