تشریفات اداری کم شود/ لزوم مبارزه با فساد و کاغذبازی‌ در ادارات

Home / تشریفات اداری کم شود/ لزوم مبارزه با فساد و کاغذبازی‌ در ادارات

تشریفات اداری کم شود/ لزوم مبارزه با فساد و کاغذبازی‌ در ادارات
معاون امنیتی و سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه هزینه جاری تشریفات اداری در کشور کم شود، گفت: باید با کاغذبازی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی برخورد شود.

تشریفات اداری کم شود/ لزوم مبارزه با فساد و کاغذبازی‌ در ادارات

معاون امنیتی و سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه هزینه جاری تشریفات اداری در کشور کم شود، گفت: باید با کاغذبازی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی برخورد شود.
تشریفات اداری کم شود/ لزوم مبارزه با فساد و کاغذبازی‌ در ادارات