تشریح جزئیات برنامه‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد

Home / تشریح جزئیات برنامه‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد

تشریح جزئیات برنامه‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به اقدامات اشتغالزایی این نهاد، گفت: در 6 ماهه نخست امسال ۳۴ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ایجادشده است.

تشریح جزئیات برنامه‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به اقدامات اشتغالزایی این نهاد، گفت: در 6 ماهه نخست امسال ۳۴ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ایجادشده است.
تشریح جزئیات برنامه‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد