ترکیب خیال و واقعیت در «تعقیب گوسفند وحشی»

Home / ترکیب خیال و واقعیت در «تعقیب گوسفند وحشی»

ترکیب خیال و واقعیت در «تعقیب گوسفند وحشی»
تعقیب گوسفند وحشی در ژانر معمایی نوشته شده وداستان آن سمبلیک و طنزگونه پیش می‌­رود.

ترکیب خیال و واقعیت در «تعقیب گوسفند وحشی»

تعقیب گوسفند وحشی در ژانر معمایی نوشته شده وداستان آن سمبلیک و طنزگونه پیش می‌­رود.
ترکیب خیال و واقعیت در «تعقیب گوسفند وحشی»