ترکیب اصلی میلان و ناپولی اعلام شد

Home / ترکیب اصلی میلان و ناپولی اعلام شد

ترکیب اصلی میلان و ناپولی اعلام شد
در هفته بیست و یکم سری آ ایتالیا، میلان در سن سیرو میزبان ناپولی خواهد بود.

ترکیب اصلی میلان و ناپولی اعلام شد

در هفته بیست و یکم سری آ ایتالیا، میلان در سن سیرو میزبان ناپولی خواهد بود.
ترکیب اصلی میلان و ناپولی اعلام شد