تريلر حامل لوازم خانگی قاچاق به مقصد نرسيد

Home / تريلر حامل لوازم خانگی قاچاق به مقصد نرسيد

تريلر حامل لوازم خانگی قاچاق به مقصد نرسيد
فرمانده انتظامی استان فارس از توقيف يک دستگاه تريلر و كشف انواع لوازم خانگی قاچاق به ارزش 6 ميليارد ریال خبر داد.

تريلر حامل لوازم خانگی قاچاق به مقصد نرسيد

فرمانده انتظامی استان فارس از توقيف يک دستگاه تريلر و كشف انواع لوازم خانگی قاچاق به ارزش 6 ميليارد ریال خبر داد.
تريلر حامل لوازم خانگی قاچاق به مقصد نرسيد