تروریست‌ها را از شرق فرات بیرون خواهیم کرد

Home / تروریست‌ها را از شرق فرات بیرون خواهیم کرد

تروریست‌ها را از شرق فرات بیرون خواهیم کرد
رئیس‌جمهور ترکیه گفت: تروریست‌ها باید شرق فرات را ترک کنند، ما آن‌ها را از این منطقه بیرون خواهیم کرد.

تروریست‌ها را از شرق فرات بیرون خواهیم کرد

رئیس‌جمهور ترکیه گفت: تروریست‌ها باید شرق فرات را ترک کنند، ما آن‌ها را از این منطقه بیرون خواهیم کرد.
تروریست‌ها را از شرق فرات بیرون خواهیم کرد