ترامپ مانند یک کودک است !

Home / ترامپ مانند یک کودک است !

ترامپ مانند یک کودک است !
نظریه‌پرداز مطرح آمریکایی در امور بین‌الملل ترامپ را شبیه یک کودک دانست.

ترامپ مانند یک کودک است !

نظریه‌پرداز مطرح آمریکایی در امور بین‌الملل ترامپ را شبیه یک کودک دانست.
ترامپ مانند یک کودک است !