ترامپ آرزوهای باطل و محال خود را بیان می‌کند

Home / ترامپ آرزوهای باطل و محال خود را بیان می‌کند

ترامپ آرزوهای باطل و محال خود را بیان می‌کند
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا را بیان آرزوهای باطل و محال شخصی دانست.

ترامپ آرزوهای باطل و محال خود را بیان می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا را بیان آرزوهای باطل و محال شخصی دانست.
ترامپ آرزوهای باطل و محال خود را بیان می‌کند