ترامپ، سفر رئیس مجلس نمایندگان به افغانستان را لو داد

Home / ترامپ، سفر رئیس مجلس نمایندگان به افغانستان را لو داد

ترامپ، سفر رئیس مجلس نمایندگان به افغانستان را لو داد
رئیس‌جمهور آمریکا سفر رئیس‌ مجلس نمایندگان این کشور به افغانستان که قرار بود با یک هواپیمای نظامی انجام شود را لو داد.

ترامپ، سفر رئیس مجلس نمایندگان به افغانستان را لو داد

رئیس‌جمهور آمریکا سفر رئیس‌ مجلس نمایندگان این کشور به افغانستان که قرار بود با یک هواپیمای نظامی انجام شود را لو داد.
ترامپ، سفر رئیس مجلس نمایندگان به افغانستان را لو داد