ترابی رسماً بازیکن پرسپولیس شد

Home / ترابی رسماً بازیکن پرسپولیس شد

ترابی رسماً بازیکن پرسپولیس شد
نماینده باشگاه پرسپولیس با حضور شبانه در باشگاه سایپا، نامه فسخ قرارداد مهدی ترابی را دریافت کرد.

ترابی رسماً بازیکن پرسپولیس شد

نماینده باشگاه پرسپولیس با حضور شبانه در باشگاه سایپا، نامه فسخ قرارداد مهدی ترابی را دریافت کرد.
ترابی رسماً بازیکن پرسپولیس شد