تدوین لایحه تحریم گروه‌های وابسته به ایران در کنگره آمریکا

Home / تدوین لایحه تحریم گروه‌های وابسته به ایران در کنگره آمریکا

تدوین لایحه تحریم گروه‌های وابسته به ایران در کنگره آمریکا
چهار نماینده کنگره آمریکا در لایحه‌ای با عنوان «تحریم گروه‌های وابسته به ایران» تنبیهات اقتصادی علیه جنبش‌های مقاومت اسلامی را در دستور کار قرار دادند.

تدوین لایحه تحریم گروه‌های وابسته به ایران در کنگره آمریکا

چهار نماینده کنگره آمریکا در لایحه‌ای با عنوان «تحریم گروه‌های وابسته به ایران» تنبیهات اقتصادی علیه جنبش‌های مقاومت اسلامی را در دستور کار قرار دادند.
تدوین لایحه تحریم گروه‌های وابسته به ایران در کنگره آمریکا