تدریس کمک به بی‌خانمان‌ها در دانشگاه ادینبورگ از ماه آینده

Home / تدریس کمک به بی‌خانمان‌ها در دانشگاه ادینبورگ از ماه آینده

تدریس کمک به بی‌خانمان‌ها در دانشگاه ادینبورگ از ماه آینده
دانشگاه ادینبورگ قصد دارد دروسی درباره نحوه کمک به بی‌خانمان‌ها ارائه بدهد.

تدریس کمک به بی‌خانمان‌ها در دانشگاه ادینبورگ از ماه آینده

دانشگاه ادینبورگ قصد دارد دروسی درباره نحوه کمک به بی‌خانمان‌ها ارائه بدهد.
تدریس کمک به بی‌خانمان‌ها در دانشگاه ادینبورگ از ماه آینده