تخفیف مجدد عوارض ساختمانی تا پایان امسال نخواهیم داشت

Home / تخفیف مجدد عوارض ساختمانی تا پایان امسال نخواهیم داشت

تخفیف مجدد عوارض ساختمانی تا پایان امسال نخواهیم داشت
معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان گفت: پنجشنبه 19 دی پایان مهلت اولین مرحله تخفیف عوارض بود و تا پایان امسال تخفیف مجدد نخواهیم داشت.

تخفیف مجدد عوارض ساختمانی تا پایان امسال نخواهیم داشت

معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان گفت: پنجشنبه 19 دی پایان مهلت اولین مرحله تخفیف عوارض بود و تا پایان امسال تخفیف مجدد نخواهیم داشت.
تخفیف مجدد عوارض ساختمانی تا پایان امسال نخواهیم داشت