تحقیقات موفق دانشگاه آزاد خراسان جنوبی بر روی باروری ابرها

Home / تحقیقات موفق دانشگاه آزاد خراسان جنوبی بر روی باروری ابرها

تحقیقات موفق دانشگاه آزاد خراسان جنوبی بر روی باروری ابرها
کم‌آبی استان خراسان جنوبی، محققان دانشگاه آزاد اسلامی را برآن داشته تا تحقیقاتی بر روی باروری ابرها انجام دهند که به مؤفقیت‌هایی نیز دست یافته‌اند.

تحقیقات موفق دانشگاه آزاد خراسان جنوبی بر روی باروری ابرها

کم‌آبی استان خراسان جنوبی، محققان دانشگاه آزاد اسلامی را برآن داشته تا تحقیقاتی بر روی باروری ابرها انجام دهند که به مؤفقیت‌هایی نیز دست یافته‌اند.
تحقیقات موفق دانشگاه آزاد خراسان جنوبی بر روی باروری ابرها