تحقق اهداف پیش‌بینی شده دانشگاه آزاد کرج قابل قدردانی است

Home / تحقق اهداف پیش‌بینی شده دانشگاه آزاد کرج قابل قدردانی است

تحقق اهداف پیش‌بینی شده دانشگاه آزاد کرج قابل قدردانی است
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تحقق 100درصدی اهداف دانشگاه آزاد کرج در برخی آیتم‌ها قابل قدردانی است.

تحقق اهداف پیش‌بینی شده دانشگاه آزاد کرج قابل قدردانی است

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تحقق 100درصدی اهداف دانشگاه آزاد کرج در برخی آیتم‌ها قابل قدردانی است.
تحقق اهداف پیش‌بینی شده دانشگاه آزاد کرج قابل قدردانی است