تحریم‌ها اثری روی صنعت هوایی ایران ندارد

Home / تحریم‌ها اثری روی صنعت هوایی ایران ندارد

تحریم‌ها اثری روی صنعت هوایی ایران ندارد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: صنعت هوایی ایران حدود 40 سال است که در تحریم قرار دارد و تحریم اثری بر روی صنعت هوایی ندارد.

تحریم‌ها اثری روی صنعت هوایی ایران ندارد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: صنعت هوایی ایران حدود 40 سال است که در تحریم قرار دارد و تحریم اثری بر روی صنعت هوایی ندارد.
تحریم‌ها اثری روی صنعت هوایی ایران ندارد