تجمع دانشجویان مقابل مجلس شورای اسلامی

Home / تجمع دانشجویان مقابل مجلس شورای اسلامی

تجمع دانشجویان مقابل مجلس شورای اسلامی
ظهر امروز جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به رفتار نماینده سراوان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع دانشجویان مقابل مجلس شورای اسلامی

ظهر امروز جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به رفتار نماینده سراوان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
تجمع دانشجویان مقابل مجلس شورای اسلامی