تجمع دانشجویان انقلابی دانشگاه‌های کشور برگزار شد

Home / تجمع دانشجویان انقلابی دانشگاه‌های کشور برگزار شد

تجمع دانشجویان انقلابی دانشگاه‌های کشور برگزار شد
تعدادی از دانشجویان انقلابی عضو جامعه اسلامی دانشجویان، دانشگاه‌های کشور در اعتراض به تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی، میدان شریعتی مشهد تجمع کردند.

تجمع دانشجویان انقلابی دانشگاه‌های کشور برگزار شد

تعدادی از دانشجویان انقلابی عضو جامعه اسلامی دانشجویان، دانشگاه‌های کشور در اعتراض به تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی، میدان شریعتی مشهد تجمع کردند.
تجمع دانشجویان انقلابی دانشگاه‌های کشور برگزار شد