تجربیات هنرمندان انقلابی را به دانشجویان منتقل می‌کنیم

Home / تجربیات هنرمندان انقلابی را به دانشجویان منتقل می‌کنیم

تجربیات هنرمندان انقلابی را به دانشجویان منتقل می‌کنیم
رئیس دانشگاه صداوسیما گفت: از ظرفیت هنرمندان انقلابی برای انتقال تجربه‌های آن‌ها به دانشجویان استفاده خواهیم کرد.

تجربیات هنرمندان انقلابی را به دانشجویان منتقل می‌کنیم

رئیس دانشگاه صداوسیما گفت: از ظرفیت هنرمندان انقلابی برای انتقال تجربه‌های آن‌ها به دانشجویان استفاده خواهیم کرد.
تجربیات هنرمندان انقلابی را به دانشجویان منتقل می‌کنیم