تبیین سیاست‌ها و فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی در گلستان

Home / تبیین سیاست‌ها و فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی در گلستان

تبیین سیاست‌ها و فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی در گلستان
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از برگزاری پانل تخصصی آشنایی با استراتژی‌ها، سیاست‌ها و اهداف برنامه‌های زیر بخش باغبانی خبر داد.

تبیین سیاست‌ها و فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی در گلستان

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از برگزاری پانل تخصصی آشنایی با استراتژی‌ها، سیاست‌ها و اهداف برنامه‌های زیر بخش باغبانی خبر داد.
تبیین سیاست‌ها و فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی در گلستان