تالاب کجی نمکزار نهبندان باید حفظ و احیا شود

Home / تالاب کجی نمکزار نهبندان باید حفظ و احیا شود

تالاب کجی نمکزار نهبندان باید حفظ و احیا شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: تالاب کجی نمکزار نهبندان بايد به‌عنوان ظرفيت و گنجينه مهم در استان و شهرستان نهبندان حفظ و احيا شود.

تالاب کجی نمکزار نهبندان باید حفظ و احیا شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: تالاب کجی نمکزار نهبندان بايد به‌عنوان ظرفيت و گنجينه مهم در استان و شهرستان نهبندان حفظ و احيا شود.
تالاب کجی نمکزار نهبندان باید حفظ و احیا شود