تأکید بر انجام طرح‌های مشترک همکاری در حوزه فناوری

Home / تأکید بر انجام طرح‌های مشترک همکاری در حوزه فناوری

تأکید بر انجام طرح‌های مشترک همکاری در حوزه فناوری
سفرای شرکت‌کننده در پانزدهمین نشست معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی بر انجام طرح‌های مشترک همکاری در حوزه فناوری تأکید کردند.

تأکید بر انجام طرح‌های مشترک همکاری در حوزه فناوری

سفرای شرکت‌کننده در پانزدهمین نشست معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی بر انجام طرح‌های مشترک همکاری در حوزه فناوری تأکید کردند.
تأکید بر انجام طرح‌های مشترک همکاری در حوزه فناوری