تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

Home / تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا
مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد تا مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا را تأسیس کند.

تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد تا مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا را تأسیس کند.
تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا