بی‌توجهی بانک مرکزی نسبت به تأمین به موقع ارز زائران اربعین

Home / بی‌توجهی بانک مرکزی نسبت به تأمین به موقع ارز زائران اربعین

بی‌توجهی بانک مرکزی نسبت به تأمین به موقع ارز زائران اربعین
تنها 15 روز به مراسم بزرگ اربعین حسینی باقی مانده اما همچنان بانک مرکزی نسبت به تامین ارز زوار بی‌توجه است.

بی‌توجهی بانک مرکزی نسبت به تأمین به موقع ارز زائران اربعین

تنها 15 روز به مراسم بزرگ اربعین حسینی باقی مانده اما همچنان بانک مرکزی نسبت به تامین ارز زوار بی‌توجه است.
بی‌توجهی بانک مرکزی نسبت به تأمین به موقع ارز زائران اربعین