بین حکمرانی با عزت یا با لذت یکی را انتخاب کنیم

Home / بین حکمرانی با عزت یا با لذت یکی را انتخاب کنیم

بین حکمرانی با عزت یا با لذت یکی را انتخاب کنیم
قائم‌مقام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور پژوهشی گفت: باید بین حکمرانی با عزت یا با لذت یکی را باید انتخاب کنیم.

بین حکمرانی با عزت یا با لذت یکی را انتخاب کنیم

قائم‌مقام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور پژوهشی گفت: باید بین حکمرانی با عزت یا با لذت یکی را باید انتخاب کنیم.
بین حکمرانی با عزت یا با لذت یکی را انتخاب کنیم