بیمه مرکزی مکلف به پوشش‌ بیمه‌نامه اعتبار صادراتی شد

Home / بیمه مرکزی مکلف به پوشش‌ بیمه‌نامه اعتبار صادراتی شد

بیمه مرکزی مکلف به پوشش‌ بیمه‌نامه اعتبار صادراتی شد
نمایندگان بیمه مرکزی را موظف به ایجاد سازوکار ارائه انواع پوشش‌ بیمه‌نامه اعتبار صادراتی و بیمه‌نامه مسئولیت ناشی از محصول  توسط شرکت‌های بیمه داخلی کردند.

بیمه مرکزی مکلف به پوشش‌ بیمه‌نامه اعتبار صادراتی شد

نمایندگان بیمه مرکزی را موظف به ایجاد سازوکار ارائه انواع پوشش‌ بیمه‌نامه اعتبار صادراتی و بیمه‌نامه مسئولیت ناشی از محصول  توسط شرکت‌های بیمه داخلی کردند.
بیمه مرکزی مکلف به پوشش‌ بیمه‌نامه اعتبار صادراتی شد