بیماری نمی‌تواند جلوی محققان را بگیرد

Home / بیماری نمی‌تواند جلوی محققان را بگیرد

بیماری نمی‌تواند جلوی محققان را بگیرد
نتایج نظرسنجی از 5 هزار محقق دانشگاهی انگلیسی حاکی از آن است که حدود نیمی از آنها در زمان بیماری نیز کار می‌کنند.

بیماری نمی‌تواند جلوی محققان را بگیرد

نتایج نظرسنجی از 5 هزار محقق دانشگاهی انگلیسی حاکی از آن است که حدود نیمی از آنها در زمان بیماری نیز کار می‌کنند.
بیماری نمی‌تواند جلوی محققان را بگیرد