بیمارستان دکتر سپیر روز ۲۲ بهمن خدمات درمانی رایگان ارائه می‌دهد

Home / بیمارستان دکتر سپیر روز ۲۲ بهمن خدمات درمانی رایگان ارائه می‌دهد

بیمارستان دکتر سپیر روز ۲۲ بهمن خدمات درمانی رایگان ارائه می‌دهد
مسئول برنامه‌های دهه فجر انجمن کلیمیان تهران گفت: در روز ۲۲ بهمن بیمارستان سپیر، بیماران سرپایی را رایگان مورد درمان قرار می‌دهد.

بیمارستان دکتر سپیر روز ۲۲ بهمن خدمات درمانی رایگان ارائه می‌دهد

مسئول برنامه‌های دهه فجر انجمن کلیمیان تهران گفت: در روز ۲۲ بهمن بیمارستان سپیر، بیماران سرپایی را رایگان مورد درمان قرار می‌دهد.
بیمارستان دکتر سپیر روز ۲۲ بهمن خدمات درمانی رایگان ارائه می‌دهد