بیشترین تعداد دانشجویان دانشگاه‌ پیام نور در کرمان تحصیل می‌کنند

Home / بیشترین تعداد دانشجویان دانشگاه‌ پیام نور در کرمان تحصیل می‌کنند

بیشترین تعداد دانشجویان دانشگاه‌ پیام نور در کرمان تحصیل می‌کنند
رئیس دانشگاه پیام‌نور استان کرمان گفت: این دانشگاه در بین دانشگاه‌های پیام نور کشور از نظر جمعیت دانشجویی، رتبه اول را دارد.

بیشترین تعداد دانشجویان دانشگاه‌ پیام نور در کرمان تحصیل می‌کنند

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان کرمان گفت: این دانشگاه در بین دانشگاه‌های پیام نور کشور از نظر جمعیت دانشجویی، رتبه اول را دارد.
بیشترین تعداد دانشجویان دانشگاه‌ پیام نور در کرمان تحصیل می‌کنند