بیانیه حزب مؤتلفه اسلامی به‌مناسبت ۱۳ آبان

Home / بیانیه حزب مؤتلفه اسلامی به‌مناسبت ۱۳ آبان

بیانیه حزب مؤتلفه اسلامی به‌مناسبت ۱۳ آبان
حزب مؤتلفه با صدور بیانیه‌ای به‌مناسبت ۱۳ آبان تأکید کرد: امروز نیروهای انقلاب اراده کرده‌اند که نقشه‌های شوم آمریکا را با اتحاد ملی و انسجام اسلامی درهم شکنند.

بیانیه حزب مؤتلفه اسلامی به‌مناسبت ۱۳ آبان

حزب مؤتلفه با صدور بیانیه‌ای به‌مناسبت ۱۳ آبان تأکید کرد: امروز نیروهای انقلاب اراده کرده‌اند که نقشه‌های شوم آمریکا را با اتحاد ملی و انسجام اسلامی درهم شکنند.
بیانیه حزب مؤتلفه اسلامی به‌مناسبت ۱۳ آبان