بکشید اما شکایت نکنید!

Home / بکشید اما شکایت نکنید!

بکشید اما شکایت نکنید!
یک دانشگاه هندی دانشجویان را تشویق می‌کند به‌جای شکایت کردن، یکدیگر را بکشند.

بکشید اما شکایت نکنید!

یک دانشگاه هندی دانشجویان را تشویق می‌کند به‌جای شکایت کردن، یکدیگر را بکشند.
بکشید اما شکایت نکنید!