بودجه و گرانی کالا از مشکلات عمده دانشگاه‌ها است

Home / بودجه و گرانی کالا از مشکلات عمده دانشگاه‌ها است

بودجه و گرانی کالا از مشکلات عمده دانشگاه‌ها است
رئیس دانشگاه صنعتی همدان گفت: بخش عمده مشکلات مراکز آموزش عالی مسائل مالی و بودجه‌ای و گران شدن نرخ اجناس برای رفع نیازهای روزانه است.

بودجه و گرانی کالا از مشکلات عمده دانشگاه‌ها است

رئیس دانشگاه صنعتی همدان گفت: بخش عمده مشکلات مراکز آموزش عالی مسائل مالی و بودجه‌ای و گران شدن نرخ اجناس برای رفع نیازهای روزانه است.
بودجه و گرانی کالا از مشکلات عمده دانشگاه‌ها است