بودجه صداوسیما و خبرگزاری ایرنا در سال 98 چقدر است؟

Home / بودجه صداوسیما و خبرگزاری ایرنا در سال 98 چقدر است؟

بودجه صداوسیما و خبرگزاری ایرنا در سال 98 چقدر است؟
براساس لایحه بودجه سال 1398 کل کشور حدود 2 هزار و 315 میلیارد تومان به حوزه رسانه و ارتباطات جمعی تخصیص یافته است.

بودجه صداوسیما و خبرگزاری ایرنا در سال 98 چقدر است؟

براساس لایحه بودجه سال 1398 کل کشور حدود 2 هزار و 315 میلیارد تومان به حوزه رسانه و ارتباطات جمعی تخصیص یافته است.
بودجه صداوسیما و خبرگزاری ایرنا در سال 98 چقدر است؟