به‌کارگیری یافته‌های پژوهشی با ایجاد حلقه اتصال دانشگاه و صنعت

Home / به‌کارگیری یافته‌های پژوهشی با ایجاد حلقه اتصال دانشگاه و صنعت

به‌کارگیری یافته‌های پژوهشی با ایجاد حلقه اتصال دانشگاه و صنعت
فرماندار گچساران گفت: شاخص پیشرفت شهرها دانشگاه و بعد صنعت است؛ بنابراین دانشگاه‌ها باید با ایجاد حلقه اتصال با صنعت، یافته‌های پژوهشی خود را به‌کار ببندند.

به‌کارگیری یافته‌های پژوهشی با ایجاد حلقه اتصال دانشگاه و صنعت

فرماندار گچساران گفت: شاخص پیشرفت شهرها دانشگاه و بعد صنعت است؛ بنابراین دانشگاه‌ها باید با ایجاد حلقه اتصال با صنعت، یافته‌های پژوهشی خود را به‌کار ببندند.
به‌کارگیری یافته‌های پژوهشی با ایجاد حلقه اتصال دانشگاه و صنعت